Verhuurder opgelet! Nieuwe huurwet

27 Jun 2016

Verhuurder opgelet! Nieuwe huurwet

Wet Doorstroming Huurmarkt. Wat betekent dit voor u?

Huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn in Nederland de standaard. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan een woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld als het gaat om huur bij gebruik van woonruimte naar zijn aard van korte duur (bijvoorbeeld een vakantiewoning) of verhuur op grond van de Leegstandwet. Maar het huidige stelsel voorziet niet in alle situaties waarin tijdelijke verhuur wenselijk is. Zoals u wellicht weet is de nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt vanaf 1 juli 2016 van kracht. Naar verwachting zal in de komende jaren een herschikking van verschillende wetsartikelen plaatsvinden, zodat een inzichtelijk stelsel van de mogelijkheden ontstaat. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die in nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt ten aanzien van tijdelijke verhuur en veel gestelde vragen en antwoorden.

Tijdelijke huurovereenkomsten en Wet Doorstroming Huurmarkt

De huurovereenkomst voor korte tijd voor zelfstandige woningen

 • De nieuwe wet maakt het mogelijk om korte huurovereenkomsten voor bepaalde tijd van een periode van maximaal twee jaar voor woonruimte te sluiten. In de huurovereenkomst moet opgenomen worden hoelang de huur zal duren. Belangrijk: tijdens de huurperiode is de gewone huurprijsbescherming van kracht.
 • Een huurovereenkomst voor twee jaar of korter hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan is verstreken.
 • De verhuurder hoeft de huurovereenkomst dus niet op te zeggen, maar moet wel een kennisgeving sturen aan de huurder. Deze kennisgeving mag niet eerder dan drie maanden en niet later dan één maand voor het eindigen van het huurcontract aan de huurder worden toegezonden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een huurcontract voor onbepaalde tijd en geniet de huurder alsnog volledige huurbescherming. Zorg ervoor dat deze kennisgeving per aangetekende brief wordt verstuurd, zodat u zeker weet dat de huurder deze brief tijdig heeft ontvangen. U draagt immers de bewijslast. Per e-mail mag ook, maar vraag in dat geval om een bevestiging van de ontvangst van de e-mail aan de huurder. Immers, als de huurder ontkent de e-mail te hebben ontvangen, is het aan u om te bewijzen dat de huurder de kennisgeving heeft ontvangen.
 • Om het de huurder makkelijker te maken om tijdig een andere woonruimte te vinden, mag de huurder de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds opzeggen tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. De huurder hoeft het tijdelijke contract dus niet helemaal uit te dienen.
 • Daarnaast geldt dat in de Huisvestingswet wordt geregeld dat de inschrijfduur ten behoeve van de woonruimteverdeling voor de huurder gedurende de tijdelijke huurovereenkomst behouden blijft.
 • De verhuurder mag een zelfde huurder niet een reeks van tijdelijke huurovereenkomsten aanbieden. Doet hij dat toch, dan geldt de tweede overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als de verhuurder toestaat dat de huurder na het verstrijken van de overeengekomen termijn in de woning blijft zitten.

De tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen

Ook voor onzelfstandige woningen kunnen tijdelijke huurovereenkomsten gesloten worden. Op die manier kunnen onder meer personen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning gehuisvest worden, waarbij de verhuurder na afloop van de bepaalde tijd kan bezien of hij de huur wil voortzetten.

 • Voor onzelfstandige woningen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 5 jaar overeengekomen worden.
 • De huurovereenkomst eindigt na ommekomst van de afgesproken termijn, mits de verhuurder uiterlijk één maand voor het einde een kennisgeving aan de huurder stuurt. Doet hij dat niet (tijdig), dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Ook bij verlenging van de huurovereenkomst ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds opzeggen en zijn inschrijfduur blijft bij dit vijfjaarscontract behouden.

Veel gestelde vragen omtrent nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt

 1. Kan ik een tijdelijke huurovereenkomst voor 16 maanden afsluiten?

Deze huurovereenkomst is mogelijk voor een periode van maximaal 2 jaar. Een kortere periode mag dus ook. Een langere periode niet.

 1. Ik ben niet zeker van de situatie en voor hoelang ik mijn woning wil verhuren. Kan ik een huurovereenkomst voor 1 jaar sluiten en daarna eventueel nog met een jaar deze verlenen?

Nee, dat is niet aan te raden. Als u een tijdelijke huurovereenkomst voor 1 jaar afsluit en die daarna met nogmaals een jaar verlengd, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet vanaf de verlenging automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder volledige huurbescherming heeft.

 1. Kan ik binnen een tijdelijke periode van 2 jaar nog een minimale / initiële periode afspreken?

Het is niet toegestaan een minimale initiële huurperiode af te spreken, gedurende welke de huurder de huur niet kan opzeggen. De huurder heeft in dit geval het wettelijke recht om de huur op te zeggen wanneer hij wil. Hij moet daarbij een opzegtermijn in acht nemen van 1 kalendermaand. Dit is een nadeel ten opzichte van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij er wel een minimale initiële huurperiode mag worden afgesproken.

 1. Heeft huurder het recht om met het tijdelijke huurovereenkomst van 2 jaar nog steeds naar huurcommissie te stappen?

De huurder heeft de mogelijkheid om de huurcommissie te laten bepalen of de overeengekomen huurprijs niet te hoog is. De huurder heeft daarvoor de tijd tot 6 maanden na het einde van de huurovereenkomst. Als de woning meer dan 145 punten waard is, dan is deze geliberaliseerd en valt deze in de vrije sector. De huurcommissie zal de huurprijs dan ongemoeid laten. Als de woning 145 punten of minder waard is, dan zal de huurcommissie de huurprijs vaststellen op het maximaal wettelijke niveau behorend bij het puntental van de woning. De huurcommissie doet dat met terugwerkende kracht tot de aanvang van de huurovereenkomst.

Heeft u hulp nodig of meer informatie? Neem dan contact op met ons!

Administrator

Reactie

Loading Facebook Comments ...